Svenska motorföreningen i Sollefteå

SMF


Stadgar


Svenska motorföreningen (SMF) är en ideell förening med intresse för motorhobby och dess

utveckling i Sollefteå kommun.

Föreningens verksamhet bedrivs huvudsakligen Sollefteå kommun och dess ledning utövas

av årsmötet och styrelsen.


§ 1

Medlem intages i SMF av styrelsen efter ansökan åtföljd av inträdesavgift.

Ansökan kan avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta

föreningens intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.


§ 2

Medlem som vill träda ur föreningen innan medlemskapet gått ut, skall skriftligen anmäla

detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen.

Har medlemen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen

om avgiften skall betalas eller inte.


§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemen

har försummat att betala stadgande avgifter eller motarbetat SMF:s intressen eller ändamål

eller uppenbarligen skadat SMF:s verksamhet. Beslut fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemen har fått tillfälle att yttra sig inom

14 dagar. Ovan nämnda gäller även för sektions/avd-styrelse/förening.

Vid beslut om uteslutning skall skälen redovisas.

Detta skall inom 7 dagar från dagen beslutet togs avsändas till den uteslutne i ett brev med

posten eller på annat betryggande sätt.


§ 4

Medlem

Har rätt att delta i träffar och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna

Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas inom föreningen

(SMF).§ 5

Medlem skall årligen betala den årliga årsavgift som bestämts av årsmötet.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.


§ 6

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är

vedertagna inom SMF:s rörelse och på samma villkor som gäller för övriga medlemar.


§ 7

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.

Den skall inom ramen för SMF:s stadgar verka för föreningens framåtskridande samt

tillvarata medlemmarnas intressen, och dess syfte.

Samt efterfölja styrelsens ansvars tystnadsplikt.

Det åligger styrelsen särskilt att: tillse att föreningens bindande regler iakttas, verkställa

av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för

och förvalta föreningens medel, förbereda årsmötet och verka för att föreningens syften

följs.


§ 8

Styrelsen består av: Ordförande, kassör och sekreterare, samt erforderligt antal ledamöter och suppleanter


§ 9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid som sägs i § 17 bland

föreningens röstberättigade medlemar.

Avgår en styrelseledamot före mandatperiodens utgång väljer styrelsen fritt en av

suppleanterna till styrelseledamot för tiden fram till nästföljande årsmöte

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, och övriga befattningar som anses vara

nödvändiga.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra stycket

SMF:s stadgar.


§ 10

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig på uppdrag av styrelsen.

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om mötet anses behörigt utlyst och att minst fem (5) ledamöter är närvarande.

Styrelsen kan utse självstyrande grupper inom klubbens verksamhet såsom Cruising, Mopperace, Big Meet,

Festkommitté och Garaget. Dessa grupper skall själva kunna välja sina medarbetare och ta sina egna beslut

i allt förutom i ekonomiska frågor, dessa ska avgöras av ordinarie styrelse. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Avvikande mening skall antecknas i protokollet


§ 11

Ordförande är föreningens officielle representant.

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens

stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut och dess ansvars tystnadspliktefterföljs.

Ordförande äger rätten till att fatta egenmäktigt beslut för att stabilisera situationen, där det

föreligger risk för föreningens existens eller där föreningen kan falla i onåd hos myndighet.

Ordförande äger ej rätt att vidta sådan åtgärd då minst 2/3 av styrelsemedlemarna

(röstberättigade)ej anser detta nödvändigt.

Sekreterarens åläggande är följande.

Att förbereda styrelsens sammanträden och förenings möten.

Att föra protokoll över styrelsens sammanträden.

Att registrera och förvara skrivelser.

Att tillse att fattade beslut verkställs.

Att om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara

kopior av dessa, samt årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassörens åläggande är följande

Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.

Att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrotts organisationer m.fl

Att driva fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns

verifikationer över dessa.

Att svara för föreningens bokföring vilken innebär skyldighet att föra kassabok över

föreningens räkenskaper.

Att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna

arbetsgivare respektive kontrolluppgifter.

Att årligen upprätta balans samt resultaträkningar.

Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen

förvärvade priser införs, samt att till se att såväl föreningens medlemar i föreningens

verksamhet som föreningen idrottsmateriel, priser, och övriga tillhörigheter är försäkrade till

betryggande belopp, samt utarbeta underlag för budget.

Verksamhetsår och räkenskapsår mm


§ 12

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 till 31/12

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet påföljande år.

Revision


§ 13

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötet och

styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av

när som helst de begär, samt när det gäller revision av föreningen för det senaste

räkenskapsåret, senast 1 månad före årsmötet.Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste

verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast

14dagar före årsmötet.


§ 14

Möten

Med föreningen hålls

årsmöte i Mars månad och styrelsemöten 12 gånger årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte översänds till

medlemmarna senast ……………………. (Minst 3 veckor) före mötet eller kungörs inom samma

tid av styrelsen via ortspress samt genom anslag på klubblokal el dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för

medlemmarna senast en vecka före årsmötet.


§ 15

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter och iakttagit de åläggande såsom

medlem och underåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte

överlåtas till annan medlem som inte har rösträtt.


§ 16

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemar som närvarande på mötet.


§ 17

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av justerings män, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6. Val av 2 st rösträknare

7. Verksamhets berättelse samt resultat av balansräkningar under det

senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

12. A. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år

B. Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år.

C. Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.

D. Val av två revisorer för en tid av ett år, i detta val får ej styrelsens ledamöter del ta

E. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara

sammankallade.

13. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av

röstberättigad medlem minst 21 dagar före, dock skall förslag om

stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas 30 dagar före mötet.

14. Övriga frågor fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på

dagordningen för mötet gällande – fråga som kan skada eller smutskasta person får ej

diskuteras på mötet.


§ 18

Extra möte

Styrelsen får kalla föreningens medlemar till extra möte om sådant behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av

skäl skriftligen så kräver, eller om det för angivet ändamål begärs av minst ¼ av

föreningens röstberättigande medlemar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla

till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till

medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag på

klubblokal el dylikt.

Vid extra möte får endast dagordningen upptaget ärende avgöras.


§ 19

Om rösträtt på extramöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15

och § 16


§ 20

Beslut, omröstning

Beslut fattas med ja eller nej rop eller efter omröstning om sådan begärts.

med undan tag för de i § 21 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla

frågor genom enkel majoritet.

Omröstningen sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem

så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad.

Är ordförande ej röstberättigad av gör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.


§ 21

Stadgefrågor mm

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.

Vid upplösning krävs att minst 2/3 av föreningens röstberättigade medlemar så önskar.


§ 22

Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla motorfrämjande verksamhet.

Sittande styrelse beslutar vilken/vilka verksamheter tillgångarna skall tillfalla.

SMF Sollefteå skall sträva efter att utveckla motor hobbyn i Sollefteå kommun